از یک تا پنج چه نمره ای به محصولات ما میدید؟
1 :
5 نفر - 23.80%
2 :
0 نفر - 0%
3 :
1 نفر - 4.761%
4 :
1 نفر - 4.761%
5 :
14 نفر - 66.66%